لایه اوزون سپر حفاظتی زمین

در باره دفتر ملی اوزون اداره ملی حفاظت از محیط زیست


افغانسـتان بتاریـخ 17 جـون سـال 2004 میـلادى عضویـت کنوانسـیون ویانـا و پرتوکـول مونتریـال را کســب نمــود و بــه تعقیــب آن دفترملــى اوزون درمـاه سـپتمبر سـال 2004 میـلادى بـا همـکارى مالــى و تخنیکــى پروگــرام محیــط زیســت ملــل متحــد در چارچــوب اداره ملــى حفاظــت محیــط زیست ایجاد گردید. دفتــر ملــى اوزون مســئولیت تطبیــق کنوانســیون ویانـا و پروتـوکل مونتریـال را درخصـوص حفاظـت لایــه اوزون و حــذف تدریجــى گازات مخــرب لایــه اوزون در افغانستان به عهده دارد.
ایمیل آدرس خود را با ما شریک سازید