...

جلسه اول کمیته تعیین سهمیه

2021-02-23 05:41:47

جلسه کمیته تعیین سهمیه

۲۰ /دلو/۱۳۹۹

دفتراوزون اداره ملی حفاظت محیط زیست طبق تقسیم اوقات پروتوکول مونتریال و تعهدات افغانستان به این پروتوکول، همه ساله سهمیه گازات HCFC را برای شرکت های وارد کننده جهت کنترول واردات گازات مخرب لایه اوزون تعیین میکند. سهمیه یک ابزار مناسب برای کنترول واردات مواد مخرب لایه اوزون بوده که از سال ۲۰۱۳ میلادی برای کنترول واردات HCFC ها در افغانستان استفاده میگردد.

بدین وسیله، دفتراوزون اداره ملی حفاظت محیط جلسه اول کمیته رهبری را جهت تعیین سهمیه برای سال ۲۰۲۱ میلادی به تاریخ ۲۰ دلو سال ۱۳۹۹ با اشترا ک اعضاء کمیته از ادارات ذیربط به ریاست محترم انجنیرعزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط در اداره ملی حفاظت محیط زیست برگزار نمود.

در این جلسه در مورد تعیین سهمیه برای شرکت ها واردکننده نظر به مقرره کنترول مواد مخرب لایه اوزون و تعهدات افغانستان به پروتوکول مونتریال پرزنتیشن معلوماتی ارایه گردیده و در رابطه بحث صورت گرفت.

در اخیر جلسه تصمیم به عمل آمد تا در جلسه بعدی مقدار سهمیه گازات HCFC برای شرکت های وارد کننده تعیین گردد.