Uncategorized

اول سالروز روز جهانی تبرید

بروشورهای اولین سالروز روز جهانی تبرید را میتوانید به زبانهای دری و پشتو از لینک ها ذیل دیده و دانلود کنید.

 

برای زبان دری

WRD-Brochure-Dari

 

برای زبان پشتو

WRD-Brochure-Pashto