د چاپریال سانتی ملی اداره د اوزون دفتر په اړه

 په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوزون ملي دفتر د ۲۰۰۴ م کال د سپتامبر میاشت کې د چاپېریال ساتنې ملي ادارې په چوکاټ کې ، چې اصلي موخه یې د اوزون پوړ ساتنه ، د اوزون پوړ ویجاړوونکو توکو(ODS) د تجارت کنټرول، او د HCFC   لپاره  د ونډې د ټاکلو سیستم پلې کول ده رامنځته شولو. افغانستان د مونتریال پروتوکول او ویانا کنوانسیون د ۲۰۰۴ م کال د جون په ۱۷ نېټه امضا کړل.له دې کبله د  اوزون ملي دفتر هڅه کړې چې خپل فعالیتونه د نړیوالو تړونونو مطابق تنظیم کړي. ددې موخې د لاسته راوړلو لپاره، د اوزون ملي دفتر د اوزون پوړ د ویجاړوونکو توکو مقرره د لومړي ځل لپاره د ۲۰۰۶م کال د مې په  میاشت کې ددغو توکو د واراداتو  او  تولید د کنټرول او څارنې په موخه جوړه کړه. د اوزون ملي دفتر د ټولو ملي او نړیوالو تړونونو ، په ځانګړې توګه د اوزون پوړ د ویجاړوونکو توکو(ODS)، مونتریال پروتوکول او ویانا کنوانسیون د پلې کولو مسوول ارګان دی.