جمهوری اسلامی افغانستان کنوانسیون ویانا برای حفاظت از لایه اوزون و پروتوکون مونتریال در مورد مواد مخرب لایه اوزون را تصویب نمود و متعهد است تا مصرف مواد مخرب لایه اوزون (ODS) را بشکل تدریجی کاهش و حذف نماید. اکنون افغانستان قصد دارد تا تعدیلات کیگالی را که شامل کاهش مصرف بدیل مواد مخرب لایه اوزون هایدروفلوروکاربن ها (HCFC ها) میشود، تصویب نماید. این در حالیست که هایدروفلوروکاربن ها گازات سازگار با لایه اوزون بوده اما از جمله گازهای گلخانه ای قدرتمند اند و استفاده از آنها به گرم شدن کره زمین و بحران اقلیمی کمک میکند. انتشارات یک کیلوگرام فلوروکاربن ها بطور معمول بین ۱۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ مرتبه از انتشار یک کیلوگرام گاز کاربن دای اکساید از نظر تاثیر بر گرم شدن کره زمین بدتر است. در هشتاد و یکمین جلسه اجزایی صندوق چندین جانبه برای پروتوکول مونتریال، بودجه برای حمایت از دولت افغانستان جهت تصویب تعدیلات کیگالی و تعهدات اولیه آن تحت پروتوکول مونتریال تایید شد. با تصویب تعدیلات کیگالی، افغانستان تعهد مینماید که تا ۳۰ سال آینده تولید، اورید و مصرف گازات HFC ها را که از جمله گازات گلخانه ای می باشند و بیشتر در یخچال و ایرکاندیشن مورد استفاده قرار میگیرند ۸۰ فیصد کاهش دهد. در سطح جهانی این امر باعث کاهش ۰،۴ درجه سانتی گراد تا سال ۲۰۲۴ و در صورتیکه پروسه کاهش دهی گازات تسریع شود باعث کاهش ۰،۵ درجه سانتی گراد خواهد شد.

جمهوری اسلامی افغانستان کنوانسیون ویانا برای حفاظت از لایه اوزون و پروتوکون مونتریال در مورد مواد مخرب لایه اوزون را تصویب نمود و متعهد است تا مصرف مواد مخرب لایه اوزون (ODS) را بشکل تدریجی کاهش و حذف نماید. اکنون افغانستان قصد دارد تا تعدیلات کیگالی را که شامل کاهش مصرف بدیل مواد مخرب لایه اوزون هایدروفلوروکاربن ها (HCFC ها) میشود، تصویب نماید. این در حالیست که هایدروفلوروکاربن ها گازات سازگار با لایه اوزون بوده اما از جمله گازهای گلخانه ای قدرتمند اند و استفاده از آنها به گرم شدن کره زمین و بحران اقلیمی کمک میکند. انتشارات یک کیلوگرام فلوروکاربن ها بطور معمول بین ۱۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ مرتبه از انتشار یک کیلوگرام گاز کاربن دای اکساید از نظر تاثیر بر گرم شدن کره زمین بدتر است. در هشتاد و یکمین جلسه اجزایی صندوق چندین جانبه برای پروتوکول مونتریال، بودجه برای حمایت از دولت افغانستان جهت تصویب تعدیلات کیگالی و تعهدات اولیه آن تحت پروتوکول مونتریال تایید شد. با تصویب تعدیلات کیگالی، افغانستان تعهد مینماید که تا ۳۰ سال آینده تولید، اورید و مصرف گازات HFC ها را که از جمله گازات گلخانه ای می باشند و بیشتر در یخچال و ایرکاندیشن مورد استفاده قرار میگیرند ۸۰ فیصد کاهش دهد. در سطح جهانی این امر باعث کاهش ۰،۴ درجه سانتی گراد تا سال ۲۰۲۴ و در صورتیکه پروسه کاهش دهی گازات تسریع شود باعث کاهش ۰،۵ درجه سانتی گراد خواهد شد.

جمهوری اسلامی افغانستان کنوانسیون ویانا برای حفاظت از لایه اوزون و پروتوکون مونتریال در مورد مواد مخرب لایه اوزون را تصویب نمود و متعهد است تا مصرف مواد مخرب لایه اوزون (ODS) را بشکل تدریجی کاهش و حذف نماید. اکنون افغانستان قصد دارد تا تعدیلات کیگالی را که شامل کاهش مصرف بدیل مواد مخرب لایه اوزون هایدروفلوروکاربن ها (HCFC ها) میشود، تصویب نماید. این در حالیست که هایدروفلوروکاربن ها گازات سازگار با لایه اوزون بوده اما از جمله گازهای گلخانه ای قدرتمند اند و استفاده از آنها به گرم شدن کره زمین و بحران اقلیمی کمک میکند. انتشارات یک کیلوگرام فلوروکاربن ها بطور معمول بین ۱۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ مرتبه از انتشار یک کیلوگرام گاز کاربن دای اکساید از نظر تاثیر بر گرم شدن کره زمین بدتر است. در هشتاد و یکمین جلسه اجزایی صندوق چندین جانبه برای پروتوکول مونتریال، بودجه برای حمایت از دولت افغانستان جهت تصویب تعدیلات کیگالی و تعهدات اولیه آن تحت پروتوکول مونتریال تایید شد. با تصویب تعدیلات کیگالی، افغانستان تعهد مینماید که تا ۳۰ سال آینده تولید، اورید و مصرف گازات HFC ها را که از جمله گازات گلخانه ای می باشند و بیشتر در یخچال و ایرکاندیشن مورد استفاده قرار میگیرند ۸۰ فیصد کاهش دهد. در سطح جهانی این امر باعث کاهش ۰،۴ درجه سانتی گراد تا سال ۲۰۲۴ و در صورتیکه پروسه کاهش دهی گازات تسریع شود باعث کاهش ۰،۵ درجه سانتی گراد خواهد شد.